Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune / Common menu bar links

 

ᓄᓇᓕᒃᓯᐊᕆᑦ


ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓴᐅᑎᖃᕐᕕᖓᑦ ᒪᑐᓂᐊᓕᕐᒪᑦ ᕕᕗᐊᕆ 12, 2013. ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᐸᒃᓗᒍ ᖃᕆᓴᐅᔭᖃᕐᕕᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕐᕕᒋᓗᒍ.


ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᑲᖅᑲᖅᑐᓂᑦ ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓂᑯ ᓄᓇᑲᖅᑲᖅᑐᓄᑦ ᐅᐸᐅᑎ. ᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ , ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᕖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕖᑦ, ᐱᓕᕆᐊᑦ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎ

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ
ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᑕᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ